FotoPojedynki - Regulamin

FotoPojedynki to proste konkursy polegające na rywalizacji zdjęć o wybranej tematyce. To wspaniała okazja do zaprezentowania nie tylko swoich umiejętności technicznych, ale przede wszystkim na pokazanie swojej kreatywności, ciekawego spojrzenia na otaczający nas Świat, pomysłowości.

Do udziału w konkursie zachęcajcie swoich znajomych, przyjaciół, członków rodziny, z którymi będziecie mogli w miłej atmosferze współzawodniczyć i nieźle się przy tym bawić. Możecie także zachęcać bliskich do głosowania na Wasze zdjęcia na portalach tj. Facebook, Twitter i innych mediach społecznościowych czy komunikatorach internetowych.

Sprawdź tematy aktualnie trwających pojedynków, zrób zdjęcia, wgraj i walcz o głosy!

Definicje pojęć:

Występującym w treści niniejszego regulaminu pojęciom przyznaje się następujące znaczenie:

 1. "Organizator" - Digital Avenue sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-895 przy ul. Biała 4 lok. 34C, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem: 0000786218, wysokość kapitału zakładowego 60 000 PLN, posiadająca NIP 527-289-32-85, REGON 383354600, e-mail: biuro@fotosik.pl, właściciel portalu fotosik.pl.
 2. "Fotosik.pl" - serwis internetowy własności Organizatora pod domeną www.fotosik.pl.
 3. "Konkurs" - cykliczny Konkurs pod nazwą "FotoPojedynki" organizowany w okresie i na warunkach opisanych w treści niniejszego Regulaminu.
 4. "Regulamin" - niniejszy Regulamin Konkursu, wiążący dla Organizatora, Uczestników Konkursu oraz Głosujących, reguluje zasady i warunki każdego z Konkursów pod nazwą "FotoPojedynki", w szczególności określając prawa i obowiązki Organizatora, prawa i obowiązki Uczestników Konkursu oraz prawa i obowiązki głosujących w związku z ich udziałem w Konkursie.
 5. "Regulamin korzystania z serwisu fotosik.pl" - regulamin korzystania z serwisu fotosik.pl, dostępny pod linkiem https://www.fotosik.pl/regulamin.
 6. "Zarejestrowany Użytkownik" - Internauta, który dokonał rejestracji w Serwisie, na zasadach opisanych Regulaminem korzystania z serwisu fotosik.pl.
 7. "Uczestnik Konkursu" - użytkownik sieci Internet, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w danym Konkursie pod nazwą "FotoPojedynki", spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu.
 8. "Głosujący" - Zarejestrowany Użytkownik oddający głos (ocenę) na daną Pracę Konkursową.
 9. "Praca Konkursowa" - przedmiot danego Konkursu podlegający ocenie Głosujących. Praca Konkursowa wedle założeń każdego z Konkursów stanowić powinna fotografię, wykonaną samodzielnie przez Uczestnika Konkursu, który dokonuje zgłoszenia przedmiotowej fotografii na Konkurs, zgodna z tematem przewodnim danego Konkursu i kryteriami kwalifikacji do udziału w Konkursie wskazanymi w treści postanowień § 6 Regulaminu.
 10. "Gospodarstwo domowe" - za osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym uznaje się wszystkie spokrewnione osoby, osoby spowinowacone oraz małżonków, zamieszkujące, choćby czasowo, w tym samym lokalu mieszkalnym lub/oraz nieruchomości, w tym w szczególności osoby zamieszkujące pod tożsamym adresem.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs każdorazowo ma charakter ogólnopolski , jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w serwisie fotosik.pl.
 2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Uczestnikiem Konkursu może być każdorazowo osoba spełniająca warunki uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu.
 3. Każdorazowo celem Konkursu jest promocja serwisu fotosik.pl, a jego istotą - wyłonienie najwyżej ocenionych przez Głosujących fotografii zgłoszonych do uczestnictwa w danym Konkursie.
 4. Zasady ustalania wyników każdego z Konkursów pod nazwą "FotoPojedynki" opisane są w § 7 Regulaminu.
 5. W przypadku, gdy Organizator postanowi o przyznaniu nagród w danym Konkursie zgodnie z treścią postanowień § 8 ust. 3 Regulaminu każdy z Uczestników danego Konkursu może otrzymać nie więcej niż jedną nagrodę w danym Konkursie. Organizator wyłącza możliwość kumulacji nagród przez danego Uczestnika Konkursu w danym Konkursie.
 6. Ponadto, w przypadku gdy Organizator postanowi o przyznaniu nagród w danym Konkursie zgodnie z treścią postanowień § 8 ust. 3 Regulaminu, Organizator wyłącza możliwość kumulacji nagród w ramach danego Gospodarstwa domowego co oznacza, że na dane Gospodarstwo domowe może przypaść wyłącznie jedna nagroda oferowana w danym Konkursie.

§ 2 Termin

 1. Konkurs organizowany jest cyklicznie , każdorazowo w terminie wskazanym w informacji o danym Konkursie, publikowanej w Serwisie. Organizator dopuszcza również możliwość jednoczesnego trwania kilku Konkursów w Serwisie, różniących się tematem przewodnim danego Konkursu, zgodnie z treścią postanowień § 6 ust. 1 Regulaminu.
 2. O dacie zgłoszenia danej Pracy Konkursowej do uczestnictwa w danym Konkursie decyduje moment skutecznego zgłoszenia przez Uczestnika danej Pracy Konkursowej do udziału w danym Konkursie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej. Pojęcie "skutecznego zgłoszenia przez Uczestnika danej Pracy Konkursowej do udziału w danym Konkursie" oznacza pozytywną kwalifikację do uczestnictwa w Konkursie, zgodnie z postanowieniami ust. 3 poniżej.
 3. Zgłoszenia nadesłane w okresie przyjmowania zgłoszeń do danego Konkursu, wskazanym w treści postanowień ust. 1 powyżej w zw. z komunikatem o danym Konkursie, opublikowanym w Serwisie, zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie po uprzednim zbadaniu przez moderatora czy dana Praca Konkursowa spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie oraz czy nie narusza zasad czy reguł Konkursu opisanych Regulaminem, w szczególności w § 6 ust. 2 Regulaminu, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 4 Regulaminu (moderacja). Prace Konkursowe, które w wyniku weryfikacji opisanej w zdaniu poprzedzającym, zostały dopuszczone do udziału w Konkursie zostaną poddane głosowaniu, na zasadach opisanych w § 7 Regulaminu.
 4. W okresie trwania danego Konkursu, zgodnie z treścią postanowień ust. 1 powyżej, Głosujący mogą oddać swój głos na Prace Konkursowe zgłoszone do uczestnictwa w danym Konkursie, na zasadach opisanych w § 7 Regulaminu.

§ 3 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Udział w Konkursie zastrzeżony jest dla zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Zarejestrowanych Użytkowników serwisu fotosik.pl co oznacza, iż w Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które zamieszkują na terenie RP i posiadają status Zarejestrowanego Użytkownika serwisu fotosik.pl tj. dokonały rejestracji w serwisie fotosik.pl na zasadach opisanych Regulaminem korzystania z serwisu fotosik.pl.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani też członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, dzieci, rodziców oraz rodzeństwo.
 3. Każdy Zarejestrowany Użytkownik może wziąć udział w dowolnej ilości Konkursów, a w każdym z Konkursów zgłosić do uczestnictwa ilość Prac Konkursowych określoną zasadami danego Konkursu (wedle informacji o danym Konkursie opublikowanej w Serwisie).
 4. Zgłoszenie przez Uczestnika swojego Uczestnictwa w Konkursie nie rodzi roszczeń pod adresem Organizatora o jakiekolwiek profity czy wynagrodzenie, niewskazane treścią Regulaminu.

§ 4 Zgłoszenie Uczestnictwa w Konkursie

 1. Celem zgłoszenia woli swojego uczestnictwa w danym Konkursie, osoba zainteresowana uczestnictwem w Konkursie, a jednocześnie spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści postanowień § 3 Regulaminu, winna dokonać zgłoszenia swej osoby na dany Konkurs zgodnie z postanowieniami ust. 2 - ust. 3 poniżej.
 2. Zgłoszenia woli uczestnictwa w Konkursie dokonuje się w serwisie pod domeną fotosik.pl w terminie wskazanym w treści postanowień § 2 Regulaminu ( tj. w okresie trwania danego Konkursu, wedle informacji o danym Konkursie opublikowanej w Serwisie ), na zasadach opisanych w ust. 3 poniżej.
 3. Internauta zainteresowany uczestnictwem w danym Konkursie, celem skutecznego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie ma za zadanie spełnić (łącznie) następujące warunki:
  1. w okresie trwania danego Konkursu, wskazanym w treści postanowień § 2 ust. 1 - 2 Regulaminu, w zw. z komunikatem o danym Konkursie, opublikowanym w Serwisie - wejść na stronę internetową pod domeną fotosik.pl subdomena https://www.fotosik.pl/fotopojedynki, zalogować się w serwisie fotosik.pl i dokonać prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie;
  2. zaznajomić się z treścią i zaakceptować postanowienia Regulaminu;
  3. zgłosić Pracę Konkursową do udziału w danym Konkursie.
 4. Prace Konkursowe zgłoszone do udziału w danym Konkursie zostaną każdorazowo zweryfikowane przez moderatora pod kątem ich zgodności z zasadami i warunkami Konkursu opisanymi treścią Regulaminu (moderacja), w szczególności opisanymi w § 6 ust.2 Regulaminu w zw. z Regulaminem korzystania z serwisu fotosik.pl a to w terminie 48 godzin roboczych od daty skutecznego zgłoszenia danej Pracy Konkursowej przez Uczestnika Konkursu na Konkurs, z uwzględnieniem postanowień ust. 6 poniżej. Skuteczne zgłoszenie Pracy Konkursowej na Konkurs wymaga aktywacji zgłoszenia danej Pracy Konkursowej przez moderatora strony.
 5. Decyzje moderatora w przedmiocie dopuszczenia bądź niedopuszczenia danej Pracy Konkursowej do udziału w Konkursie, podjęte w ramach moderacji, zgodnie z postanowieniami ust. poprzedzającego, nie wymagają uzasadnienia i są wiążące. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia odwołania od decyzji moderatora w terminie 3 dni od daty decyzji , jak również prawo dochodzenia swych roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej.
 6. Kolejność zgłoszeń Prac Konkursowych Uczestników Konkursu decyduje o kolejności poddania przedmiotowych Prac Konkursowych weryfikacji co do ich zgodności z zasadami i warunkami Konkursu opisanymi treścią Regulaminu.

§ 5 Dane osobowe

 1. Zważywszy na fakt, iż Konkurs kierowany jest do Zarejestrowanych Użytkowników Serwisu w procesie zgłoszenia uczestnictwa w danym Konkursie Uczestnik nie jest zobowiązany do przekazywania Organizatorowi jakichkolwiek dodatkowych danych a dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane na zasadach opisanych w Regulaminie korzystania z serwisu fotosik.pl , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) , z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej.
 2. Administratorem danych jest Organizator.
 3. W przypadku gdy Organizator postanowi o przyznaniu nagród w danym Konkursie (§ 8 ust.3 Regulaminu), na potrzeby dostarczenia i wydania nagrody Laureat Konkursu uprawniony do jej otrzymania, zobowiązany będzie podać dane adresowe wymagane przez Organizatora Konkursu, niezbędne do wydania nagrody. Podanie danych jest dobrowolne przy czym niepodanie danych uniemożliwia wydanie nagrody i wyłącza odpowiedzialność Organizatora z tego tytułu.

§ 6 Praca Konkursowa

 1. Praca Konkursowa każdorazowo stanowić powinna fotografię, autorstwa zgłaszającego Uczestnika Konkursu, nawiązującą do tematu przewodniego Konkursu wskazanego każdorazowo w komunikacie o danym Konkursie, publikowanym w Serwisie.
 2. Zgłaszana do uczestnictwa w Konkursie Praca Konkursowa nie może naruszać postanowień Regulaminu korzystania z serwisu fotosik.pl w szczególności postanowień § 2 punktów 9 - 11 przedmiotowego Regulaminu korzystania z serwisu fotosik.pl.
 3. Prace Konkursowe naruszające postanowienia ust. 2 powyżej zostaną zdyskwalifikowane z uczestnictwa w Konkursie.
 4. Każda praca konkursowa zostanie przez portal Fotosik.pl skopiowana pod nowy adres url dla celów konkursowych, po usunięciu z konta użytkownika praca nadal będzie wyświetlać się w FotoPojedynku.

§ 7 Głosowanie / system oceny

 1. Głosowanie Zarejestrowanych Użytkowników odbywa się każdorazowo w okresie trwania danego Konkursu , zgodnie z treścią postanowień § 2 ust. 4 Regulaminu.
 2. Uprawnionymi do oddania głosu są każdorazowo w danym Konkursie wszyscy Zarejestrowani Użytkownicy serwisu fotosik.pl, którzy w chwili oddania głosu są Zarejestrowani minimum 2 tygodnie.
 3. Każdy z uprawnionych do głosowania Zarejestrowanych Użytkowników ma do dyspozycji w każdym Konkursie 20 punktów, które może rozdysponować wedle własnego uznania i obowiązującej skali ocen na dowolną ilość Prac Konkursowych danego Konkursu, z tym zastrzeżeniem, że suma punktów oddanych przez jednego Głosującego w danym Konkursie nie może przekroczyć 20.
 4. Nie można oddać głosu na zgłoszoną przez siebie na Konkurs Pracę Konkursową - Uczestnicy Konkursu mogą oddać swój głos wedle częstotliwości wskazanej w ust. 3 powyżej wyłącznie na Prace Konkursowe pochodzące od innych Uczestników Konkursu.
 5. Celem oddania głosu Głosujący musi zalogować się na konto założone w serwisie fotosik.pl.
 6. Głosujący oddając swój głos na daną Pracę Konkursową dokonuje jej oceny w punktacji od 1 do 5 gdzie 1 (jeden) punkt oznacza ocenę najniższą, natomiast 5 (pięć) ocenę najwyższą.
 7. Kategorycznie zabronione jest korzystanie przez Uczestnika Konkursu bądź osoby trzecie na rzecz Uczestnika Konkursu z jakichkolwiek niedozwolonych metod gromadzenia głosów, przez które rozumie się wszelkie inne metody gromadzenia głosów niż opisane w ustępach poprzedzających. W szczególności za niedozwolone metody gromadzenia głosów rozumie się: korzystanie z automatycznych programów, skryptów etc. narzucających głosy, tworzenie fikcyjnych kont w Serwisie i oddawanie głosów z takich fikcyjnych kont.
 8. W związku z postanowieniami ust. 7 poprzedzającego w przypadku gdy Organizator poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do naruszenia przez Uczestnika Konkursu lub osoby trzecie działające na rzecz Uczestnika Konkursu zasad gromadzenia głosów - Organizator jest uprawniony do powzięcia decyzji bądź o umorzeniu głosów, co do których istnieje podejrzenie o ich zgromadzeniu w sposób niedozwolony, bądź decyzji o dyskwalifikacji danej Pracy Konkursowej Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. Wybór co do decyzji spośród wskazanych w zdaniu poprzedzającym w odniesieniu do danego Uczestnika Konkursu leży w gestii Organizatora. Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Organizatora w terminie 3 dni od daty jej podjęcia jak również prawo dochodzenia swych roszczeń na zasadach ogólnych.
 9. Każdorazowo w danym Konkursie na podstawie głosowania opisanego w ustępach poprzedzających paragrafu bieżącego Regulaminu wyłoniony zostanie zwycięzca (lub zwycięzcy - w przypadku gdy Organizator postanowi o przyznaniu w danym Konkursie nagrody w ilości większej niż jedna nagroda) Konkursu wedle kryterium uzyskania najwyższej oceny danej Pracy Konkursowej ( im wyższa ocena tym wyższa lokata na liście rankingowej Uczestników Konkursu) gdzie ocena uzyskana przez daną Pracę Konkursową obliczana jest zgodnie z wzorem:
  ocena Pracy Konkursowej jest sumą punktów którą zdobyła dana Praca Konkursowa w trakcie głosowania.
  W przypadku równej ilości punktów decyduje średnia arytmetyczna.
  W przypadku równej średniej arytmetycznej decyduje kolejność zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu.
  gdzie:
  1. suma punktów - oznacza sumaryczną liczbę punktów oddanych na Prace Konkursowe dla których liczba głosów oddanych na daną Pracę Konkursową jest większa od 0 (dla przykładu: w przypadku, gdy na daną Pracę Konkursową oddano 3 głosy z ocenami odpowiednio: 3, 1 i 5 suma punktów danej Pracy Konkursowej wynosi 9 (3+1+5)
  2. średnia arytmetyczna - oznacza średnią ocenę uzyskaną przez Pracę Konkursową, dla której liczba głosów oddanych na daną Pracę Konkursową jest większa od 0
  3. średnia ocena dla Pracy Konkursowej - oznacza średnią ocenę uzyskaną przez daną Pracę Konkursową
 10. W przypadku gdy więcej niż jedna Praca Konkursowa uzyska identyczny wynik sformułowany w oparciu o wzorzec opisany w ust. 9 powyżej o uzyskaniu przez daną Pracę Konkursową miejsca na liście rankingowej Prac Konkursowych danego Konkursu zdecyduje kryterium dodatkowe wskazane w ust. 9 powyżej.

§ 8 Wyniki Konkursu

 1. Zwycięska Praca Konkursowa każdego z Konkursów wyłoniona na zasadach opisanych w § 7 Regulaminu otrzymuje tytuł Zwycięskiej Pracy Konkursowej.
 2. Finalne wyniki danego Konkursu zostaną każdorazowo opublikowane w serwisie fotosik.pl w terminie 1 dnia roboczego od daty zakończenia danego Konkursu.
 3. Organizator może postanowić o przyznaniu nagrody autorowi Zwycięskiej Pracy Konkursowej w danym Konkursie. W przypadku, gdy Organizator postanowi o przyznaniu nagrody w danym Konkursie stosowny komunikat zostanie zamieszczony w serwisie fotosik.pl wraz z informacjami o danym Konkursie (czasie trwania oraz temacie przewodnim). W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym komunikat Organizatora precyzował będzie rodzaj oferowanej nagrody w Konkursie oraz jej wartość.
 4. W przypadku gdy Organizator postanowi o przyznaniu więcej niż jednej nagrody w danym Konkursie - autorom Prac Konkursowych uplasowanych na pierwszych kilku ( w zależności od ilości nagród) miejscach w Konkursie - a Uczestników danego Konkursu będzie mniej niż ilość oferowanych nagród w danym Konkursie Organizator przyzna odpowiednio mniejszą ilość nagród (stosownie do ilości Uczestników danego Konkursu).
 5. W przypadku gdy Organizator postanowi o przyznaniu nagród w danym Konkursie zgodnie z treścią postanowień ust. 3 powyżej laureat Konkursu - autor Zwycięskiej Pracy Konkursowej - otrzyma dodatkowo powiadomienie o nagrodzeniu w Konkursie drogą elektroniczną na adres e-mail, zgłoszony w bazie Zarejestrowanych Użytkowników serwisu fotosik.pl w terminie 2 dni roboczych od zakończenia danego Konkursu. Wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o zajętym przez siebie miejscu w Konkursie drogą elektroniczną na e-mail, zgłoszony w bazie.
 6. W przypadku opisanym w ust. 5 powyżej laureat Konkursu jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym udzielić odpowiedzi na przedmiotowe powiadomienie drogą elektroniczną na wskazany w powiadomieniu adres e-mail i wskazać dane adresowe dostarczenia nagrody. Laureat jest uprawniony do odmowy przyjęcia oferowanej nagrody. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym nagroda ulega przepadkowi na rzecz Organizatora.
 7. W przypadku bezskutecznego upływu terminu opisanego w ustępie 6 powyżej, Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji Uczestnika i dokonania wyboru innego laureata, kolejnego z listy rankingowej, względnie postanowienia o przepadku danej nagrody na rzecz Organizatora.
 8. W przypadku oferowania nagród w danym Konkursie, zgodnie z treścią postanowień ust. 3 powyżej, nagroda rzeczowa zostanie wysłana na adres laureata wskazany przez laureata najpóźniej w ciągu 21 dni od daty zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki nadaniem poleconym.
 9. Nieodebranie nagrody wysłanej na poprawny adres ( tj. adres wskazany przez laureata zgodnie z treścią postanowień ust. 6 zdanie pierwsze) powoduje utratę prawa do nagrody.
 10. Uczestnikom Konkursu tytułem uczestnictwa w danym Konkursie nie przysługują od Organizatora jakiekolwiek inne świadczenia czy wynagrodzenie , nieopisane treścią Regulaminu.
 11. W przypadku, gdy Organizator postanowi o przyznaniu nagrody w danym Konkursie, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani też prawo do zamiany nagrody na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagrody na nagrody tożsame wartościowo z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku braku dostępności nagrody na rynku.
 12. Nagrody - w przypadku ich ufundowania - wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące danego Konkursu mogą być składane przez Uczestników danego Konkursu w formie pisemnej listem poleconym pod adres siedziby Organizatora oraz/lub drogą elektroniczną za pośrednictwem zakładki Kontakt w serwisie fotosik.pl przez cały czas trwania danego Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia danego Konkursu, tego, którego zgłoszenie reklamacyjne dotyczy.
 2. O zachowaniu terminu opisanego punktem poprzedzającym Regulaminu decyduje data nadania reklamacji do Organizatora.
 3. Reklamacje wpływające po zakreślonym powyżej terminie nie będą uwzględniane.
 4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z postanowieniami punktu 5 poniżej, oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji
 5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne przy czym Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej.

§ 10 Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady czy opóźnienia przesyłu Prac Konkursowych do uczestnictwa w Konkursie powstałe z przyczyn od Organizatora niezależnych, w tym w szczególności zależne od łączy internetowych Uczestników Konkursu.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Pełna treść Regulaminu Konkursu jest dostępna w serwisie fotosik.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Zgłoszenie udziału w danym Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia danego Konkursu, jego anulowania lub przerwania bez podania przyczyny przy czym odwołanie lub przerwanie danego Konkursu jest bezskuteczne wobec Uczestników którzy zgłosili Pracę Konkursową do udziału w Konkursie przed odwołaniem/przerwaniem danego Konkursu.
 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, które każdorazowo zostaną opublikowane w serwisie fotosik.pl . Zmiany postanowień Regulaminu stają się wiążące dla Organizatora, Uczestników Konkursu oraz Głosujących po upływie 7 dni od daty publikacji w serwisie fotosik.pl
 5. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy rzeczowo.

Warszawa, 14.10.2014r.