Regulamin i polityka prywatności

Preambuła

Regulamin określa zasady realizacji przez Digital Avenue na rzecz Użytkowników serwisu www.fotosik.pl usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która to usługa polega na umożliwieniu Użytkownikom zamieszczania zdjęć ich autorstwa i publicznego udostępniania takich zdjęć na stronach Serwisu oraz określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu. 

1. Definicje

 1. "Użytkownik"- osoba korzystająca z Serwisu, w tym także osoba która założyła w nim Konto. 
 2. "DIGITAL AVENUE"- operator Serwisu, Digital Avenue sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-895 przy ul. Białej 4 lok. 34C, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem: 0000786218, wysokość kapitału zakładowego 60 000 PLN, posiadająca NIP 527-289-32-85, REGON 383354600, e-mail: biuro@fotosik.pl. 
 3. "Serwis"- serwis www wraz z zestawem wszystkich usług dostępnych w domenie fotosik.pl i subdomenach. 
 4. "Konto"- konto założone przez Użytkownika w Serwisie. Jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu Loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik Fotosik.pl może wprowadzić jak i modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie. 
 5. "Konto PRO"- konto założone przez Użytkownika w Serwisie obwarowane opłatą abonamentową. 
 6. "Zdjęcie"- dowolny element graficzny lub flash wgrany przez Użytkownika. 
 7. "Profil"- miejsce w internecie /dostępne pod adresem www.LOGIN.fotosik.pl, gdzie opublikowany jest zbiór informacji zawierających zdjęcie, opis oraz inne dane wpisane przez danego Użytkownika na jego temat. 
 8. "Nazwa Profilu/Loginu, Nazwa Użytkownika"- indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, jaka została przez niego wybrana podczas rejestracji na Fotosik.pl. Login nie może zawierać cyfr i znaków sugerujących dane kontaktowe. 
 9. "Komentarz"- pisemne wyrażenie opinii na temat Profilu Użytkownika, zdjęć znajdujących się w serwisie lub inne treści wystawione na Fotosik.pl poprzez Użytkownika Serwisu. 
 10. "Prywatna Wiadomość"- wiadomość wysłana Użytkownikowi przez innego Użytkownika za pośrednictwem wewnętrznego systemu wiadomości Serwisu. 
 11. "Blokada (Ban)"- ograniczenie możliwości działalności Użytkownika w Serwisie przez administratora Serwisu. 
 12. "Hotlink"- na innej stronie www zamieszczono bezpośredni link do pliku graficznego, a nie strony html Serwisu. 
 13. "Regulamin"- regulamin niniejszy, jak w treści preambuły. 

2. Zasady ogólne

 1. DIGITAL AVENUE udostępnia Serwis wszystkim osobom korzystającym z Internetu. 
 2. Serwis oferuje w zakresie swej podstawowej funkcjonalności możliwość nieodpłatnego zamieszczenia zdjęć, na zasadach, warunkach i w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie. Część usług dostępnych w Serwisie jest płatna, a korzystanie z nich reguluje bądź niniejszy Regulamin lub też - w odniesieniu do niektórych z oferowanych odpłatnych usług - regulaminy uzupełniające, z których treścią Użytkownik musi zapoznać się przed zamówieniem odpłatnej usługi. Zamówienie usługi odpłatnej jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu traktującego o danej odpłatnej usłudze. 
 3. Użytkownik może korzystać z Serwisu zarówno bez rejestracji w Serwisie jak i po jej wykonaniu, z zastrzeżeniem postanowień punktu 4 poniżej. 
 4. Niezarejestrowany użytkownik może korzystać wyłącznie z oferowanych usług nie wymagających logowania. 
 5. Korzystanie z Serwisu jest darmowe w zakresie jego podstawowej funkcjonalności opisanej w zdaniu pierwszym punktu II. 2 powyżej. Dodatkowe, płatne funkcje dostępne w Serwisie są wyraźnie oznaczone i opisane. 
 6. Użytkownik może zamieszczać w Serwisie Zdjęcia, które wyświetlają się w szacie graficznej Serwisu. 
 7. Użytkownik może rozsyłać link do zdjęcia za pomocą poczty elektronicznej, komunikatorów, dodawać do niego link na stronach, forach oraz zamieszczać link do Zdjęć w dowolnym miejscu i podawać jego adres komukolwiek. Linkować można zarówno do samego zdjęcia jak i do jego miniaturek o wielkości nie przekraczającej 150 pikseli szerokości i wysokości, z zastrzeżeniem iż zdjęcie powinno być linkiem do strony zdjęcia w Serwisie (strona php, html) a nie do pliku graficznego (hotlink). 
 8. Digital Avenue może zamieszczać na stronach Zdjęć, w ich otoczeniu, na warstwie na zdjęciach reklamy dowolnej postaci i jakimkolwiek czasie emisji. 
 9. Użytkownik może zamieszczać w Serwisie wyłącznie zdjęcia na których publikację uzyskał zgodę lub jest ich autorem. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika zdjęcia zawierającego wizerunek osoby/osób lub inny element pozwalający jednoznacznie zidentyfikować daną osobę (tatuaż, blizna itp.) Użytkownik jest zobligowany przed zamieszczeniem danego zdjęcia w Serwisie uzyskać zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku osoby/osób na nim przedstawionej. Wstawienie zdjęcia do Serwisu przez Użytkownika stanowi jednocześnie oświadczenie Użytkownika, że posiada on odpowiednie zgody i uprawnienia prawem określone w świetle których publikacja zdjęcia w Serwisie jest dozwolona. Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osób trzecich, w tym w szczególności osób, których wizerunek został rozpowszechniony bez wymaganego zezwolenia ponosi Użytkownik Serwisu, który zamieścił dane zdjęcie. Digital Avenue nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zdjęcia zamieszczane przez Użytkowników. 
 10. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie zdjęć, których nie jest autorem, a co do których nie posiada zgody na ich publikacje. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich. W przypadku zgłoszenia pod adresem DIGITAL AVENUE jakichkolwiek roszczeń osób trzecich powstałych wskutek zamieszczenia przez Użytkownika zdjęcia w Serwisie Użytkownik podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony przed przedmiotowymi roszczeniami osób trzecich oraz pokryje wszelkie uzasadnione koszty jakie poniosło DIGITAL AVENUE wskutek podniesienia przedmiotowych roszczeń przez osoby trzecie. 
 11. Zabronione jest wgrywanie zdjęć zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, rozpowszechniających wizerunek osób, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie wizerunku w Serwisie. 
 12. DIGITAL AVENUE rejestruje wszystkie zdjęcia z adresami IP z jakich zostały dodane i usunięte i w razie uzasadnionego przypuszczenia popełnienia przestępstwa będzie udostępniać te dane uprawnionym organom ścigania. DIGITAL AVENUE udostępni również adresy IP na wniosek organów uprawnionych do zażądania ich udostępnienia. 
 13. Niedopuszczalne jest samodzielne umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu przekazów reklamowych, w tym także reklam umieszczonych w postaci wgrywanych zdjęć, w komentarzach, opisach, tagach i innych elementach Serwisu. Złamanie zakazu opisanego zdaniem poprzedzającym będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem Konta i wszystkich jego elementów. Zabronione jest wysyłanie prywatnych wiadomości do Użytkowników zawierających reklamy. Takie postępowanie będzie skutkowało usunięciem Konta oraz wystąpieniem o opłatę za zrealizowaną reklamę lub odszkodowanie z tego tytułu, a także zgłoszeniem organom ścigania zawiadomienia o uzasadnionym przypuszczeniu popełnienia czynu zabronionego w postaci rozsyłki spamu. 
 14. Digital Avenue zastrzega sobie w szczególnych przypadkach prawo bezpowrotnego usunięcia Zdjęć bez uprzedniego powiadomienia i bez podania przyczyny, w szczególności w razie jakichkolwiek wątpliwości co do legalności źródła pochodzenia czy zawieranych treści, zdjęć zawierających znaki wodne innych serwisów, szczególnie serwisów powszechnie znanych, zdjęć z gazet, czasopism, książek, komiksów itp. 
 15. DIGITAL AVENUE jest uprawniona do bezpowrotnego usunięcia zdjęcia, do którego w okresie 12 miesięcy poprzedzających wystąpiło mniej niż 5 odwołań. Przedmiotowe uznane są z upływem okresu, opisanego w zdaniu pierwszym za nieaktywne i DIGITAL AVENUE może usunąć przedmiotowe zdjęcie bez ostrzeżenia. DIGITAL AVENUE może także usunąć dowolny obrazek wgrany przez niezarejestrowanego użytkownika (anonimowego) po upływie 3 (trzech) miesięcy od jego zamieszczenia w Serwisie. 
 16. Użytkownik może samodzielnie usunąć zamieszczony przez siebie uprzednio obrazek ze swojego Konta. Samodzielne usuwanie zdjęcia Użytkownik podejmuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. DIGITAL AVENUE nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie tej funkcji i nie oferuje możliwości przywrócenia przypadkowo usuniętych zdjęć. 
 17. Warunkiem korzystania z części Serwisu wymagających logowania jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego. Formularz rejestracyjny wysyła się poprzez "kliknięcie" polecenia "rejestruj". Rejestracja wymaga potwierdzenia jej poprzez kliknięcie linku przesłanego na wskazany adres e-mail. W razie niepotwierdzenia rejestracji po otrzymaniu linku Użytkownik otrzyma trzykrotnie przypomnienie o konieczności potwierdzenia rejestracji. Brak potwierdzenia rejestracji po trzecim przypomnieniu o konieczności jej potwierdzenia lub nie potwierdzenie rejestracji w terminie 30 dni skutkuje anulowaniem rejestracji. W każdej chwili Użytkownik może usunąć Konto bez potwierdzania rejestracji - w takim przypadku od momentu usunięcia Konta Użytkownik nie będzie otrzymywał przypomnień o konieczności potwierdzeń rejestracji. Instrukcję usunięcia Konta zawiera każdy e-mail z wnioskiem o potwierdzenie rejestracji konta. Jeśli po ukończonej rejestracji Użytkownik będzie chciał usunąć Konto może tego dokonać logując się w Serwisie i wybierając opcję "Ustawienia" i "Usuń konto" - spowoduje to całkowite usunięcie Konta z Serwisu. 
 18. Dokonując rejestracji Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. 
 19. Każdy Użytkownik może założyć i korzystać z maksimum 3 Kont zarejestrowanych na różne adresy e-mail, niezależnie od tego iloma adresami e-mail legitymuje się Użytkownik. Użytkownik nie może przenosić na osoby trzecie swojego prawa do korzystania z Konta. Użytkowanie jednego Konta przez więcej niż jedną osobę odbywa się na odpowiedzialność właściciela Konta. 
 20. Aktualny cennik opłat za korzystanie z płatnych części Serwisu dostępny jest na stronie Serwisu. DIGITAL AVENUE zastrzega sobie prawo zmian cen usług dostępnych w Serwisie w dowolnym czasie. Zmiana cen obowiązuje od momentu zamieszczenia zmian na stronie. Użytkownik jest zobligowany zapoznać się z cennikiem płatnych usług oferowanych przez Serwis przed przystąpieniem do korzystania z przedmiotowych płatnych usług. Digital Avenue nie ponosi odpowiedzialności za brak weryfikacji przez Użytkownika ceny odpłatnej usługi. 
 21. Użytkownik może w dowolnym momencie samodzielnie usunąć swoje Konto logując się na nie w Serwisie i usuwając je. Przy powtórnym zakładaniu Konta Użytkownik nie nabywa statusu nowego Użytkownika i nie jest adresatem promocji kierowanych do nowych Użytkowników Serwisu. 
 22. Przesłanie formularza rejestracyjnego oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika. 
 23. Użytkownik jest uznanym za w pełni zarejestrowanego jeśli poda wszystkie wymagane w formularzu rejestracyjnym dane oraz potwierdzi rejestracje. DIGITAL AVENUE może ograniczyć funkcjonalność Serwisu osobom, które nie wypełniły wszystkich danych w profilu jakich podania wymaga Serwis. 
 24. Użytkownik jest zobligowany dokonywać aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym każdorazowo w przypadku zmiany danych, wskazywanych w treści formularza rejestracyjnego. Użytkownik może samodzielnie dokonać zmiany adresu e-mail związanego z Kontem poprzez kliknięcie na przesłany mailem link na stare konto i nowe konto e-mail. Zmiana nazwy Użytkownika nie jest możliwa, nie jest także możliwe przeniesienie zdjęć na inne konto. W razie utraty adresu e-mail i hasła do Konta nie ma możliwości odtworzenia dostępu do Konta. 
 25. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego hasła. Jakiekolwiek działania podjęte przy użyciu prawidłowego hasła będą traktowane tak, jakby dokonał ich Użytkownik. 
 26. Serwis jest darmowy, z wyłączeniem dodatkowych funkcji odpłatnych, o których mowa w punkcie II. 5, oraz z zastrzeżeniem postanowień punktu 27 i 28 poniżej. 
 27. W przypadku jeśli wykorzystanie Konta przez Użytkownika (zajętość dysku, transfer) przekroczy 10-krotność średniej zajętości i transferu liczonej z wszystkich Kont DIGITAL AVENUE może usunąć obrazki generujące nadmierny ruch zastępując je obrazkami z informacją o usunięciu obrazka z adresem serwisu www.fotosik.pl lub uzależnić dalsze świadczenie usługi od uregulowania przez Użytkownika opłaty uzasadnionej wielkością transferu i zajętością dysku lub spełnienia innych warunków, określonych przez DIGITAL AVENUE. W wypadku jeśli zamieszczony w Serwisie obrazek jest hotlinkowany (na innej stronie zamieszczono bezpośredni link do pliku graficznego, a nie strony html Serwisu) możliwość powyższa przysługuje DIGITAL AVENUE już po przekroczeniu 5-krotności średniego transferu. Użytkownikowi przysługuje uprawnienie dokonania wyboru spełnienia określonych przez DIGITAL AVENUE warunków lub uregulowania opłaty, po myśli zdania poprzedzającego w przypadku jeśli wykorzystanie Konta przez Użytkownika przekroczy 10 - krotność średniej zajętości i transferu lub 5 - krotności w odniesieniu do zdjęcia hotlinkowanego. O przekroczeniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Użytkownik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wraz z wskazaniem wymaganej opłaty oraz warunków wymaganych do spełnienia w miejsce opłaty. Użytkownik jest zobligowany do zajęcia stanowiska w terminie 3 - dni od daty powiadomienia, po myśli zdania poprzedzającego. Brak reakcji Użytkownika w zakreślonym 3 - dniowy terminie uprawnia DIGITAL AVENUE do zaprzestania, z chwilą upływu przedmiotowego terminu, świadczenia usługi. 
 28. W przypadku jeśli wykorzystanie Konta przez Użytkownika (zajętość dysku, transfer) przekroczy 50-krotność średniej zajętości i transferu liczonej z wszystkich Kont DIGITAL AVENUE może usunąć obrazki generujące nadmierny ruch w trybie natychmiastowym. DIGITAL AVENUE zapewnia, iż będzie korzystała z tego prawa jedynie w wypadku rażących naruszeń niniejszego punktu Regulaminu. 
 29. DIGITAL AVENUE może, po uprzednim powiadomieniu, przez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie, z 7 dniowym wyprzedzeniem, ograniczyć zakres świadczonej darmowej usługi poprzez wprowadzenie ograniczenia co do ilości zdjęć, zajętości dysku, dopuszczalnego transferu w określonej jednostce czasu czy też ograniczenie zakresu świadczenia usługi (funkcjonalności Serwisu). DIGITAL AVENUE wprowadzając ograniczenie przedstawi warunki na jakich Użytkownicy będą mogli nadal korzystać z Serwisu. Dostęp do poszczególnych zakresów usługi będzie możliwy po uregulowaniu przez Użytkownika określonej należności, wskazanej przez Digital Avenue dla danego zakresu usługi. Przedstawienie warunków korzystania z Serwisu nie jest niezbędne w odniesieniu do usuwania przez DIGITAL AVENUE określonych funkcji Serwisu (ograniczenie funkcjonalności). DIGITAL AVENUE jest uprawniona do usunięcia poszczególnych funkcji Serwisu w każdym czasie. DIGITAL AVENUE może także, w każdym czasie, dodawać i modyfikować istniejące funkcje Serwisu bez jakiegokolwiek powiadomienia. 

3. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Serwis może być wykorzystywany tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet (Netykieta). W szczególności Użytkownik nie może: 
  1. naruszać praw innych Użytkowników do korzystania z Serwisu; 
  2. naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich; 
  3. rozpowszechniać nielegalnych materiałów wymienionych w paragrafie II punkt 11 Regulaminu; 
  4. zmieniać, usuwać, czynić bezużytecznym lub dodawać informacje do wiadomości innych Użytkowników bez ich zgody; 
  5. rozpowszechniać materiałów promocyjnych lub reklamowych; 
  6. korzystać z Serwisu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług; 
  7. generować nadmierne obciążenie Serwisu; 
  8. publikować zdjęć pochodzących z innych serwisów, gazet, czasopism, książek i innych bez zgody ich właściciela; 
  9. łączyć w ramach jednego Konta zdjęć jakie mogą oglądać dzieci ze zdjęciami erotycznymi i innymi przeznaczonymi wyłącznie dla osób dorosłych; 
  10. dodawać sprzecznych z obowiązującym prawem, społecznie niewłaściwych, w tym wulgarnych komentarzy do zdjęć własnych oraz innych Użytkowników, obrażających czy pomawiających osoby ze zdjęć lub autorów zdjęć czy poglądy osób w szczególności sugerujących erotyczne skojarzenia ze zdjęciem. Dotyczy to także opisów zdjęć, nazw plików zdjęć, tagów, forum i innych tekstów jakie Użytkownik może wprowadzić do Serwisu. 
 2. Naruszenie postanowień punktu 1 powyżej powoduje natychmiastowe usunięcie zdjęć oraz Konta Użytkownika bez powiadomienia. DIGITAL AVENUE jest uprawnione do uniemożliwienia ponownej rejestracji Użytkownika, którego Konto zostało usunięte w myśl postanowień zdania pierwszego punktu bieżącego Regulaminu. 
 3. Jednocześnie ostateczna interpretacja i wykładnia pojęć punktu 1 powyżej należy do DIGITAL AVENUE. W kwestii uznania danego Zdjęcia za pornografię DIGITAL AVENUE posiłkuje się definicją pornografii w myśl której pornografią jest każda działalność polegająca na prezentacji - albo odnosząca się do - własnej lub cudzej seksualności w jej wymiarze wyłącznie techniczno-biologicznym, która zarazem nie służy wyższym celom akceptowanym społecznie. Przy ustalaniu czy dany materiał dotyczy pornografii dziecięcej DIGITAL AVENUE posiłkuje się m.in. opiniami specjalistycznych organizacji ochrony dzieci - Dyżurni.net (NASK) i Kidprotect.pl. 
 4. Użytkownik rejestrując się w Serwisie ma prawo wyrażenia zgody na otrzymywanie za pośrednictwem wiadomości SMS oraz e-mail informacji o nowościach i zmianach w zakresie usług świadczonych przez DIGITAL AVENUE. 
 5. Użytkownik rejestrując się w Serwisie ma prawo do wyrażenia zgody na otrzymywanie za pośrednictwem e-mail informacji reklamowych, handlowych dotyczących usług świadczonych przez DIGITAL AVENUE oraz partnerów biznesowych  DIGITAL AVENUE. Przedmiotowej zgody Użytkownik udziela przez jej wyraźne wyrażenie w Serwisie. Wyrażenie przedmiotowej zgody dokonuje się przez "zaznaczenie" umieszczonej w Serwisie formuły o treści: " Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail informacji reklamowych, handlowych, od Digital Avenue sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz jej partnerów biznesowych, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną." Dla skutecznego wyrażenia przedmiotowej zgody wymagane jest potwierdzenie tożsamości udzielającego zgody przez aktywowanie linku rejestracyjnego po jej udzieleniu w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym. Bez wyrażonej zgody Konto w systemie nie może być aktywne, jednakże Użytkownik może bez ograniczeń korzystać z sekcji Serwisu nie wymagających logowania. 
 6. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażoną zgodę. Cofnięcie zgody na otrzymywanie wiadomości reklamowych i handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej dokonywane jest poprzez usunięcie Konta z Serwisu lub poprzez stosowny link zamieszczony w każdej wiadomości wysłanej na zlecenie DIGITAL AVENUE wraz z pouczeniem lub w każdy inny sposób wskazany w punkcie 7.7. Regulaminu. Użytkownik po zalogowaniu się może wybrać opcje usunięcia Konta. Dane o Koncie usuwane są bezpowrotnie z systemu. Wykupienie konta PRO również skutkuje zablokowaniem wysyłania wiadomości reklamowych do Użytkownika. 

4. Prawa autorskie

 1. Użytkownik Serwisu oświadcza przez fakt zamieszczenia Zdjęcia w Serwisie, że posiada prawa autorskie do przedmiotowego Zdjęcia , względnie stosowne zezwolenie na rozpowszechnianie Zdjęcia, a to w zakresie co najmniej umożliwiającym udzielenie DIGITAL AVENUE uprawnienia do korzystania ze Zdjęcia w myśl postanowień punktu 5 poniżej.
 2. Przez fakt zamieszczenia Zdjęcia Użytkownik nie przenosi na rzecz DIGITAL AVENUE autorskich praw majątkowych do zamieszczonych Zdjęć, autorskie prawa majątkowe i osobiste przysługują dotychczas uprawnionym z tych praw, natomiast Użytkownik wyraża zgodę na publikację Zdjęć oraz stworzonych przez siebie informacji i elementów Serwisu, powstałych za pomocą narzędzi udostępnionych przez DIGITAL AVENUE na stronach Serwisu.
 3. Zakres udzielonej zgody na korzystanie ze Zdjęcia przez podmioty inne niż DIGITAL AVENUE jest uzależniony od stosownego wyboru Użytkownika i w konsekwencji zakresu udzielonych przez niego praw. Użytkownik bowiem z chwilą zamieszczania Zdjęcia w Serwisie określa rodzaj licencji udzielonej w związku z zamieszczeniem danego zdjęcia w Serwisie dokonując samodzielnego wyboru zakresu licencji spośród licencji oferowanych w Serwisie, z uwzględnieniem postanowień punktu 5 poniżej.
 4. Każdorazowe zamieszczenie przez Użytkownika Zdjęcia i innych informacji w Serwisie oznacza udzielenie DIGITAL AVENUE bezwarunkowej, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej zgody (licencji) na prezentowanie przedmiotowego Zdjęcia (oraz/lub wszelkich innych informacji) w Serwisie, każdej z podstron Serwisu i dowolnej części Serwisu oraz zgody na dostarczanie Zdjęć poprzez Application Programming Interface (API) a także zgodnie z treścią postanowień punktu II.8 Regulaminu opatrywania Zdjęć przekazami reklamowymi oraz zgody na wykorzystywanie Zdjęcia oraz informacji umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie na jakichkolwiek nośnikach, w tym w szczególności w sieci Internet, sieci telefonii komórkowej, utrwalanie i rozpowszechnianie jakąkolwiek techniką, oraz zgody na opracowanie na podstawie Zdjęcia utworów zależnych, a to w związku z działalnością Serwisu, w ramach przedmiotowej działalności, promowania i prezentacji Serwisu oraz promowania i prezentacji działalności oraz funkcjonowania Serwisu.
 5. Niezależnie od postanowień punktu 5 powyżej Użytkownik zamieszczając w Serwisie Zdjęcie wskazuje zakres udzielonych praw każdemu Użytkownikowi Serwisu. I tak:
  1. Użytkownik może udostępnić Zdjęcie z jednoczesnym udzieleniem każdemu Użytkownikowi Serwisu nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze Zdjęcia oraz innych informacji i materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie, na wszelkich znanych polach eksploatacji w tym na polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, technik gsm i umts, digitalizacja, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, najem, dzierżawa, nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalanie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, kopiowanie, rozprowadzanie, przedstawianie publiczne a także prawa do tworzenia utworów zależnych,
  2. Użytkownik może udzielić nieodpłatnej licencji do kopiowania, rozprowadzania, wyświetlania i prezentowania Zdjęcia oraz innych informacji i materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, jedynie dla celów niekomercyjnych
  3. Użytkownik może udzielić nieodpłatnej licencji na korzystanie ze Zdjęcia oraz innych informacji i materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, jedynie dla celów niekomercyjnych w zakresie jego prezentowania, kopiowania, wyświetlania, bez prawa tworzenia utworów zależnych
  4. Użytkownik może również wybrać opcję "wszelkie prawa zastrzeżone" ograniczając tym samym zakres udzielonej Użytkownikom Serwisu licencji do uprawnienia do dostępu do Zdjęcia i treści w Serwisie
 6. Użytkownik Serwisu może korzystać ze Zdjęcia zamieszczonego przez innego Użytkownika wyłącznie po weryfikacji zakresu udzielonych uprawnień przez Użytkownika zamieszczającego Zdjęcie lub/oraz inne informacje i w sposób zgodny z zakresem udzielonych uprawnień.

5. Zasady współpracy

 1. DIGITAL AVENUE dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu. Jednakże DIGITAL AVENUE nie gwarantuje zachowania powierzonych danych i ich ew. utrata nie może być przedmiotem roszczeń w stosunku do DIGITAL AVENUE. Użytkownik winien posiadać własną kopię bezpieczeństwa wgrywanych do Serwisu zdjęć.
 2. DIGITAL AVENUE nie ponosi odpowiedzialności za nie dotarcie do Użytkownika wiadomości e-mail z jakimkolwiek powiadomieniem, nadanej przez DIGITAL AVENUE na adres e-mail podany przez Użytkownika, z jakiegokolwiek powodu, w tym w szczególności gdy brak dotarcia spowodowany jest uznaniem kierowanej wiadomości przez serwer odbiorcy za spam. Użytkownik powinien zadbać o dodanie adresów e-mail z domeny fotosik.pl do listy wiadomości przyjmowanych bezwarunkowo. Wysłane przez DIGITAL AVENUE wiadomości na podany przez Użytkownika adres e - mail uznawane są za skutecznie dostarczone.
 3. DIGITAL AVENUE może zmienić niniejszy Regulamin po uprzednim powiadomieniu Użytkowników przez zamieszczenie stosowanej informacji w Serwisie o dokonanej zmianie, w szczególności z ważnej przyczyny. Jeśli w terminie siedmiu (7) dni od opublikowania informacji o zmianach w Regulaminie Użytkownik nie usunie swojego Konta, uznaje się, że zmiany te zostały przez Użytkownika zaakceptowane. Za ważną przyczynę zmiany Regulaminu uważa się w szczególności: zmianę przepisów prawnych, utratę uprawnień wymaganych do oferowania poszczególnych usług w Serwisie, utratę praw do domeny, istotną awarię sprzętu oraz istotną zmianę okoliczności faktycznych.
 4. DIGITAL AVENUE dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezawaryjności serwerów Serwisu i ich dostępności przez całą dobę. DIGITAL AVENUE nie gwarantuje jednak możliwości połączenia i zastrzega sobie prawo do wstrzymania udostępniania stron Serwisu ze względów technicznych. DIGITAL AVENUE zachowuje prawo do przerwy konserwacyjnej o wielkości 6h miesięcznie odbywającej się w godzinach nocnych (pomiędzy 00:00 do 07:00)
 5. DIGITAL AVENUE nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
  2. problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których DIGITAL AVENUE przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci GSM oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
  3. korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  4. treść przesyłanych wiadomości, treść wypowiedzi zamieszczanych na forum dyskusyjnym oraz komentarzy;
  5. naruszenie przez Użytkownika praw osób trzecich;
  6. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika;
  7. przerwy w świadczeniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od DIGITAL AVENUE;
  8. utratę danych spowodowaną w szczególności awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami;
  9. szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości;
  10. szkody powstałe wskutek zamieszczenia zdjęcia przez Użytkownika w Serwisie.
 6. DIGITAL AVENUE może zaprzestać świadczenia usług Serwisu zarejestrowanemu użytkownikowi, w tym usunąć Konto bez ostrzeżenia, jeżeli:
  1. nazwa Konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami;
  2. Serwis wykorzystywany będzie do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
  3. Serwis wykorzystywany będzie niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu albo zasadami Netykiety;
  4. podane w formularzu rejestracyjnym dane nie są prawdziwe;
  5. użytkownik przeciąża Serwis lub nie zgadza się na regulowanie opłat opisanych niniejszym Regulaminem;
  6. pierwsze zalogowanie do Serwisu zarejestrowanego i potwierdzonego Użytkownika nie nastąpi w ciągu 30 dni od momentu rejestracji;
  7. Konto Użytkownika pozostanie nieaktywne (nikt się na nie zaloguje, nie zostanie dodane żadne zdjęcie) przez okres 180 dni;
  8. zdjęcia utrzymywane w Serwisie wykorzystywane są do budowy szablonu serwisu (layout'u), jako banery reklamowe, jako elementy e-maili lub jako inne elementy graficzne bez bezpośredniego linku do zdjęcia na stronach Serwisu;
  9. Użytkownik rozsyła do innych Użytkowników Serwisu oferty, reklamy lub też/albo kieruje jakiekolwiek informacje do więcej niż 50 różnych Użytkowników Serwisu w ciągu 24h.

6. Reklamacje

 1. Jeśli Użytkownik chce skierować do DIGITAL AVENUE reklamację winien uczynić to za pomocą formularza znajdującego się w sekcji "Kontakt" witryny lub drogą pisemną na adres DIGITAL AVENUE. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane wnoszącego reklamację, zwięzły opis przedmiotu sprawy, oraz informację jak skontaktować się z Użytkownikiem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostaje powiadomiony drogą taką samą jaką zgłaszał reklamację w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. DIGITAL AVENUE nie odpowiada na e-maile kierowane inną drogą niż poprzez formularz kontaktowy, dopuszcza się natomiast skierowanie reklamacji za pośrednictwem operatorów pocztowych bezpośrednio na adres siedziby DIGITAL AVENUE. 
 2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Użytkownika w przedmiocie reklamacji jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. 
 3. W przypadku sporów, Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń (postępowanie przedmiotowe ma charakter dobrowolny, odbywa się za zgodą obu stron umowy):  
  • możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; 
  • wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; 
  • zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów; a także: 
  • skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE. 
 4. Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów  

7. Dane osobowe, Ochrona danych 

 1. Podając dane w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik stwierdza, że są one prawdziwe. 
 2. DIGITAL AVENUE zobowiązuje się dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony danych Użytkowników. DIGITAL AVENUE stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 3. Dane osobowe  Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("Rozporządzenie"). 
 4. Dane osobowe zarejestrowanych Użytkowników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do świadczenia na rzecz zarejestrowanych Użytkowników usługi prowadzenia Konta oraz w zależności od udzielonych przez Użytkowników zgód fakultatywnych na przetwarzanie ich danych - w celu stosownie do formuły zgody tj. w celu marketingowym DIGITAL AVENUE oraz partnerów biznesowych DIGITAL AVENUE - przesyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji reklamowych/handlowych. W przypadku wysyłki zleconej przez podmiot trzeci, samej wysyłki dokonuje DIGITAL AVENUE i reklamodawca nie ma dostępu do szczegółowych informacji o Użytkowniku. 
 5. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest DIGITAL AVENUE (zdefiniowany w punkcie 2 Definicji). Administrator może powierzyć dane osobowe podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów. 
 6. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez Administratora do czasu odwołania przez tą osobę udzielonej zgody lub zgłoszenia żądania ich usunięcia. 
 7. Administrator informuje, że udzielone zgody mogą zostać cofnięte w dowolnym momencie w dowolny sposób dostatecznie wyrażający oświadczenie woli osoby, w tym w szczególności: pisemnie na adres: Digital Avenue sp. z o.o. 00-895 Warszawa ul. ul. Biała 4 lok. 34C,   lub wiadomością e-mail (kierowaną na adres e-mail:rejestracja@fotosik.pl) lub poprzez skorzystanie z udostępnionego w tym celu linka w wiadomości marketingowej. 
 8. Administrator informuje, że dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym a ewentualne udostępnienie danych podmiotom trzecim może mieć miejsce wyłącznie wówczas, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów. 
 9. Administrator informuje, że każda osoba, której dane Administrator przetwarza ma prawo do cofnięcia zgody jak wyżej w ust. 7 powyżej oraz prawo do: 
  • dostępu do danych; 
  • sprostowania danych; 
  • żądania usunięcia jej danych lub ograniczenia ich przetwarzania; 
  • zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych; 
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego; (Aby skorzystać z prawa do wniesienia skargi (artykuł 77 RODO), prosimy o kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie www urzędu) 
  • przenoszenia danych.  

8. Konta płatne

 1. Za opłatą DIGITAL AVENUE udostępnia w Serwisie Użytkownikom korzystanie z dodatkowych funkcji Serwisu. Użytkownicy posiadający konta płatne podlegają tym samym regulacjom co pozostali Użytkownicy Serwisu objęci niniejszym Regulamin.
 2. Przed zakupem usług płatnych Użytkownik jest informowany o korzyściach, jakie odniesie z nabycia płatnej usługi, jej zakresu i ceny. Zakres usług może podlegać zmianie i nie może stanowić przedmiotu reklamacji, z zastrzeżeniem postanowień punktu 3 poniżej.
 3. DIGITAL AVENUE gwarantuje, iż zakres płatnych usług co do oferowania możliwości wgrywania lepszej jakości Zdjęć oraz umieszczanie Zdjęć na lepszych i stabilniejszych serwerach, a także brak reklam pokazywanych zalogowanemu Użytkownikowi posiadającemu opłacone usługi nie ulegnie zmianie.
 4. Każdy Użytkownik może w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zakupu pierwszego płatnego abonamentu zrezygnować z niego bez konsekwencji. Zostanie mu zwrócona cała kwota jaką wpłacił z tytułu opłacenia abonamentu. Zwrot zostanie zrealizowany w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia zwrotu. Użytkownik celem rezygnacji z odpłatnej usługi abonamentowej jest zobowiązany do przesłania poprzez formularz kontaktowy rezygnacji wraz z żądaniem zwrotu uiszczonej opłaty abonamentowej oraz z podaniem kompletu danych niezbędnych do przesłania przelewu (imię, nazwisko, adres, numer konta bankowego).
 5. Abonament kupowany jest na określony czas i po jego upływie dostęp do płatnych usług jest blokowany, a Zdjęcia przenoszone są na publiczne serwery. Użytkownik informowany jest kilkakrotnie przed wygaśnięciem abonamentu o tym fakcie i winien zadbać o to aby e-maile informacyjne docierały na jego konto pocztowe i nie były usuwane jako spam. Proces blokowania nieopłaconych Kont jest w pełni automatyczny i termin wygaśnięcia abonamentu jest ściśle przestrzegany dlatego Użytkownik powinien dokonać stosownej opłaty z odpowiednim wyprzedzeniem tak aby nie nastąpiła przerwa w korzystaniu z odpłatnych funkcji Serwisu skutkująca przeniesieniem zdjęć na publiczne serwery i dezaktywacją usług odpłatnych.
 6. Na wniosek Użytkownika, po podaniu przez Użytkownika odpowiednich danych, DIGITAL AVENUE udostępnia w Serwisie wskazującą na opłaconą usługę fakturę VAT do samodzielnego pobrania przez Użytkownika lub przesyła przedmiotową fakturę na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 7. Użytkownik ma do dyspozycji różne formy płatności. DIGITAL AVENUE nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z opóźnień w dostarczaniu płatności. DIGITAL AVENUE gwarantuje zaksięgowanie wpłaty maksymalnie do 2 dni roboczych od daty jej wpłynięcia na konto DIGITAL AVENUE, pod warunkiem jej poprawnego zatytułowania poprzez podanie loginu do serwisu www.fotosik.pl.
 8. Abonament zostanie automatycznie przedłużony, jeśli w chwili jego wygaśnięcia na Koncie abonenta w serwisie Fotosik znajdą się wystarczające środki na pokrycie ceny abonamentu a Użytkownik nie zgłosi przed przedłużeniem obowiązywania abonamentu rezygnacji z przedłużenia opłacenia opłaty abonamentowej.

9. Polityka cookies

 1. Digital Avenue sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Białej 4 lok. 34C, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000786218 (NIP 527-289-32-85), jako właściciel i administrator serwisu www.fotosik.pl (dalej w treści niniejszej polityki zwanego "Serwis") przedstawia poniżej informacje dotyczące zastosowania i wykorzystania w Serwisie plików cookie.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Serwisu.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. Dodatkowo w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z administratorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.
 12. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Odbiorcą informacji z cookies jest Netsprint S.A., Google LLC, Stroer Digital Operations sp. z o.o. („SDO”), Gemius (badanie ruchu na stronie) oraz spółki zlecające Stroer Digital Operations realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię oraz iż dane te mogą zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

10. Postanowienia końcowe

 1. DIGITAL AVENUE zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, zgodnie z postanowieniami punktu V.3 Regulaminu. 
 2. Dokonując rejestracji w Serwisie użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i treść przedmiotową akceptuje.

 Partnerzy

"AdRoll, Inc.", "Marketing Science Consulting Group, Inc.", 1020, Inc. dba Placecast and Ericsson Emodo, 1plusX AG, 2KDirect, Inc. (dba iPromote), 33Across, 7Hops.com Inc. (ZergNet), A Million Ads Limited, Aarki, Active Agent AG, Adara Media, ADARA MEDIA UNLIMITED, AdClear, Adello Group AG, ADEX, Adform A/S, Adikteev, ADITION technologies AG, Adkernel LLC, AdLedge, Adloox SA, Adludio, ADman Interactive SL, AdMaxim Inc., Admedo Ltd, Admetrics, admetrics GmbH, Admotion SRL, Adobe Advertising Cloud, AdRoll Inc, adrule GmbH, AdSpirit GmbH, adsquare GmbH, Adssets AB, AdTheorent, LLC, AdTriba, advanced store GmbH, advanced STORE GmbH, Adventori, ADventori SAS, Adverline, advolution.control, affilinet, Akamai, Amazon, Amobee, Inc., Analights, AntVoice, AppLovin Corp., AppNexus Inc., ARMIS SAS, Arrivalist, AudienceProject, Audiens S.r.l., Aunica, Avid Media Ltd, Avocet Systems Limited, Bannerflow AB, Batch Media, BDSK Handels GmbH & Co. KG, Beemray Oy, BeeswaxIO Corporation, Betgenius, Bidswitch, BIDSWITCH GmbH, Bidtellect, Inc, BidTheatre AB, Blis Media Limited, Blismedia, Bombora Inc., Booking.com, Bounce Exchange, Inc, Bucksense Inc, C3 Metrics, Cablato, Captify Technologies Limited, Celtra, Centro, Inc., Cint, Clinch, Cloud Technologies, Cloudflare, Collective Europe Ltd., Collective, Inc. dba Visto, Commanders Act, comScore, Inc., Confiant Inc., ConnectAd Realtime GmbH, Conversant Europe Ltd., Conversant/CJ Affiliate, Crimtan Holdings Limited, Criteo SA, CUBED, DataXu, Dataxu, Inc., Delta Projects AB, Demandbase, DENTSU, Dentsu Aegis Network, Digiseg, digitalAudience, Digitize New Media Ltd, district m inc., DoubleVerify Inc., Drawbridge, Inc., Dstillery, DTS, EASYmedia GmbH, eBay, ebuilders, Effinity, Emerse Sverige AB, emetriq GmbH, EMX Digital LLC, Ensighten, Essens, ESV, Etarget SE, Evidon, Exactag, Exponential Interactive, Inc, Eyeota Ptd Ltd, Facebook, Fifty Technology Limited, Flashtalking, Inc., FORTVISION, Fractional Media, FUSIO BY S4M, Gemius, Genius Sports Media Limited, GfK, Golden Bees, Goodway Group, Inc., Google, GP One, Greenhouse Group BV (with its trademark LemonPI), gskinner, GumGum, Inc., Haensel AMS, Havas Media France - DBi, Hottraffic BV (DMA Institute), hurra.com, IBM, ID5 Technology SAS, Ignition One, IgnitionOne, Impact, Impression Desk Technologies Limited, Index Exchange, Inc., Infectious Media, Innovid, Integral Ad Science, intelliAd, Intent Media, Inc., Interpublic Group, Intowow Innovation Ltd., iotec global Ltd., IPONWEB GmbH, Jivox, Justpremium BV, Kantar, Kochava, Leadplace - Temelio, LifeStreet Corporation, Liftoff, Ligatus GmbH, LiquidM Technology GmbH, LiveRamp, Inc., LKQD, a division of Nexstar Digital, LLC., Localsensor, Location Sciences AI Ltd, LoopMe Ltd, Lotame Solutions, Inc., M32 Media Inc, Macromill group, Madison Logic, Inc., MADVERTISE MEDIA, MainADV, Manage.com, Maytrics GmbH, MBR Targeting Gmbh, Media.net Advertising FZ-LLC, MediaMath, Inc., Mediasmart Mobile S.L., Meetrics, MindTake Research, MiQ, Mirando GmbH & Co KG, Mobitrans, Mobpro, Moloco Ads, mPlatform, MSI-ACI, N Technologies Inc., Nano Interactive GmbH, Navegg, Neodata Group, NEORY GmbH, Netflix, Netquest, Netsprint SA, NetSuccess, s.r.o., NEURAL.ONE, Neuralone, Neustar, Nielsen, Nordic Factory Solutions AB, numberly, Oath (EMEA) Limited, Objective Partners, Ogury Ltd., Omnicom Media Group, On Device Research, One Person Health, Inc. (DBA Adacado), OneTag Ltd, Onnetwork Sp. z o.o., OpenX Software Ltd. and its affiliates, OpenX Technologies, Optomaton, Oracle Data Cloud, ORTEC B.V., OTTO, Outbrain UK Ltd, PERMODO, Pixalate, PIXIMEDIA SAS, Platform161, PMG, Protected Media, Publicis Groupe, Publicis Media GmbH, PubMatic, Inc., PulsePoint, Inc., Purch Group, Inc., Quantcast International Limited, Rackspace, Rakuten Marketing LLC, Refined Labs, Relay42, Remerge, remerge GmbH, Research Now Group, Inc, Resonate, Revcontent, LLC, Reveal Mobile, Inc, RevJet, Rezonence Limited, RhythmOne LLC, RhythmOne, LLC, Rich Audience, RN SSI Group, Rockerbox, Inc, RockYou, Inc., Roq.ad GmbH, RTB House S.A., RTK.IO, Inc, Salesforce DMP, Sanoma Media Finland, Scene Stealer Limited, Scenestealer, Scoota, Seedtag Advertising S.L, Seenthis, Sellpoints Inc., Semasio GmbH, SFR, ShareThis, Inc., Sharethrough, Inc, ShowHeroes GmbH, Sift Media, Inc, Simpli.fi, Simplifi Holdings Inc., Sirdata, Sizmek Technologies, Inc., Skimbit Ltd, SlimCut Media SAS, Smaato, Inc., Smadex, Smart Adserver, smartclip Holding AG, Smartology Limited, Snapsort Inc., operating as Sortable, Sociomantic, Sojern, Sonobi, Inc, Sovrn Holdings Inc, Spolecznosci Sp. z o.o. Sp. k., Spot.IM Ltd., Spotad, SpotX, Ströer SSP GmbH, Sublime Skinz, Switch Concepts Limited, SYNC, TabMo, Taboola Europe Limited, TACTIC™ Real-Time Marketing, Tapad, Inc., Tapjoy, Inc., Teads, Teads.TV, TEEMO, Teemo SA, Teroa S.A., The Rubicon Project, Limited, The Trade Desk, Inc and affiliated companies, Thirdpresence Oy, Tradedoubler, Tradelab, SAS, travel audience – An Amadeus Company, TreSensa, Inc., TripleLift, Inc., TruEffect, TrustArc, Turbobytes, UDG, Underdog Media LLC, Unruly Group Ltd, usemax (Emego GmbH), Vdopia DBA Chocolate Platform, Venatus Media Limited, Vibrant Media Limited, video intelligence AG, Videology, Vimeo, Viralize SRL, Virtual Minds, Vodafone GmbH, Waystack, Weborama, White Ops, Widespace AB, WPP, xAd, Inc. dba GroundTruth, Yieldlab AG, Yieldmo, Inc., Yieldr, YOC AG, Zebestof, Zemanta, Inc., ZMS