Ubezpiecz się na wakacje

Shield antivirus and laptop, abstract (done in 3d)

Każdemu marzą się idealne wakacje. Utęskniony wypoczynek nad wodą lub w górach, podczas którego można się odprężyć i wypocząć. Jednak należy pamiętać, że mimo idealnych planów zawsze coś może pójść nie tak.

Często planując wakacje lub podróż, nie bierzemy pod uwagę, iż nie wszystko musi pójść zgodnie z naszymi założeniami. Jesteśmy narażeni na różne niebezpieczne sytuacje, na przykład kradzieże – szczególnie w okresie wakacyjnym. Tu naprzeciw wychodzą firmy ubezpieczeniowe ze swoimi ofertami. Pozwalają nam one czuć się bezpieczniej. Jednak jak połapać się w gąszczu różnych rodzajów ubezpieczeń? Oto najważniejsze typy polis, które powinniśmy rozważyć, wybierając się na wakacje lub w podróż.

Ubezpieczenie dla kosztów leczenia

Najważniejsze jest nasze zdrowie. Jeśli będziemy wypoczywać na terenie kraju członkowskiego Unii Europejskiej, należy przed wyjazdem wystąpić do NFZ o wydanie karty EKUZ. Uprawnia nas ona do korzystania z opieki zdrowotnej danego państwa na takich samych warunkach, na jakich korzystają z niego obywatele kraju. Trzeba przy tym pamiętać, iż niektóre państwa przewidują częściowy udział pacjenta w kosztach leczenia.

Jednak co w sytuacji, kiedy podczas podróży nieprzewidziane wydarzenia zmuszą nas do zwrócenia się do opieki medycznej państwa spoza Unii? Ubezpieczyciele mają szerokie oferty polis zdrowotnych.

Ubezpieczenie takie powinno pokryć koszty pobytu w szpitalu, wykonania badań, operacji i zabiegów lekarskich. Ponadto w takim pakiecie powinno zostać uwzględnione uregulowanie należności za transport medyczny, ratownictwo i zakup niezbędnych leków.

Należy także zwrócić uwagę, iż zakres ochrony takich ubezpieczeń nierzadko nie obejmuje kosztów leczenia związanych z ciążą (często z wyjątkiem leczenia i porodu nie później niż do 32 tygodnia ciąży lub z wyjątkiem jednej konsultacji lekarskiej oraz związanego z nią transportu), chorobą przewlekłą i jej powikłaniami, zaburzeniami psychicznymi, depresją, operacją plastyczną, leczeniem stomatologicznym z wyjątkiem nagłych stanów zapalnych, zdarzeniami po spożyciu alkoholu lub zażyciu środków odurzających.

Przed wyjazdem koniecznie trzeba się upewnić, jakie maksymalne koszty leczenia pokryje nasz ubezpieczyciel. W niektórych państwach należności te bywają bardzo wysokie i mogą przekroczyć kwotę uwzględnioną w ubezpieczeniu. Z reguły istnieje możliwość wyboru szerszego wariantu polisy, z wyższym limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW

Przedmiotem ubezpieczenia są tutaj następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez ubezpieczonego, obejmujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Zwykle ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeśli wypadek był spowodowany: popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa lub samobójstwa ubezpieczonego, prowadzeniem przez ubezpieczonego pojazdu bez posiadania uprawnień, niewłaściwym leczeniem, działaniami wojennymi, atakami terroru, stanem wojennym, chyba że ubezpieczony zostanie nimi niespodziewanie dotknięty, wylewem krwi do mózgu, zawałem, udarem.

Pamiętajmy, że jeśli chcemy zabezpieczyć się przed wypadkami związanymi z uprawianiem sportów ekstremalnych czy udziałem w zawodach, wyścigach i treningach, musimy zapłacić dodatkową składkę. Należy również zaznaczyć, że w niektórych sytuacjach sport uważany przez nas za zupełnie bezpieczny ubezpieczyciel może uznać za ekstremalny.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym

W tym przypadku ochrona ubezpieczeniowa dotyczy roszczenia osób trzecich za szkody osobowe i rzeczowe spowodowane przez ubezpieczonego.

Jeżeli z naszej winy doszło do uszkodzenia mienia lub obrażenia ciała innej osoby, będziemy zobowiązani do zapłaty odszkodowania. Jeśli jesteśmy rodzicami lub opiekunami nieletnich dzieci, odpowiadamy także za wyrządzone przez nie szkody. Najczęściej stosowane przez ubezpieczycieli wyłączenia odpowiedzialności obejmują szkody: wyrządzone osobom bliskim umyślnie, wyrządzone w stanie ograniczonej świadomości, powstałe w związku z chorobami przewlekłymi, w związku z uprawianiem sportów ekstremalnych lub wyrządzone przez zwierzęta, których ubezpieczony jest właścicielem.

Ubezpieczenia dla bagażu podróżnego

Mówiąc o wakacjach czy podróży, nie sposób zapomnieć o bagażach. Jeżeli ubezpieczymy bagaż, możemy być spokojni o rzeczy zabierane zwyczajowo w podróż, takie jak kosmetyki, ubrania czy drobne urządzenia.

Pamiętać należy, że ochrona ubezpieczeniowa tego typu zwykle nie obejmuje pieniędzy, kart płatniczych, papierów wartościowych, dzieł sztuki, zbiorów kolekcjonerskich, sprzętu medycznego, lekarstw, okularów, protez, broni, towarów i artykułów spożywczych oraz używek. Ponadto ubezpieczenie takie nie obejmuje sprzętu audio-video, elektroniki czy sprzętu fotograficznego.

Ubezpieczyciel odmówi także pokrycia kosztów, jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie, wskutek niedbalstwa, przedmioty zostały zagubione lub pozostawione czy też szkoda powstała na skutek zatrzymania, zniszczenia czy konfiskaty przez organa celne lub inne władze.

Ubezpieczenie elektroniki

Przed wyjazdem warto ubezpieczyć również elektronikę, telefon czy sprzęt, który ze sobą zabieramy. Taka ochrona świetnie uzupełnia wyżej opisaną polisę, dzięki czemu możemy być spokojni o niespodziewane koszty związane z zakupem nowej lustrzanki czy telefonu.

W Polsce ubezpieczenia tego typu dopiero się rozwijają. Często jednak sprzęt elektroniczny, który ze sobą zabieramy na wakacje, jest sporo wart. Dlatego też dobrym rozwiązaniem jest rozejrzenie się za jak najlepszą ofertą. Za granicą sprawa ta ma się zupełnie inaczej. Jedną z ofert ubezpieczeń telefonów komórkowych zagranicznego ubezpieczyciela można znaleźć pod adresem https://www.gadget-cover.com/mobile-phone-insurance.

Dzięki takiej polisie zabezpieczymy się finansowo nie tylko przed kradzieżą, ale również przed zalaniem czy zgubieniem telefonu. Na chwilę obecną jesteśmy ograniczeni do ofert polskich firm ubezpieczeniowych. Pamiętajmy, że taką ochronę warto mieć nie tylko na okres wakacyjny, ponieważ zalanie czy zgubienie telefonu to dość częste zjawisko.

Warto pamiętać

W przypadku polis pakietowych ogólne warunki ubezpieczeń zawierają generalne wyłączenia odpowiedzialności wskazujące sytuacje, kiedy zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z reguły nie obejmuje także zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienia fizyczne i moralne.

Koniecznie należy zwrócić uwagę na wysokość świadczenia zakładu ubezpieczeń, która jest ograniczona do sumy wskazanej w OWU – określanej jako suma ubezpieczenia, limit odpowiedzialności, suma gwarancyjna. Suma ubezpieczenia to maksymalna wysokość świadczenia, które może wypłacić ubezpieczyciel. Trzeba zatem pamiętać, że świadczenie zakładu ubezpieczeń jest zawsze ograniczone do pewnej kwoty, niezależnie od tego jakiego świadczenia się spodziewamy lub jakie koszty faktycznie ponieśliśmy.

Cena wycieczki wykupionej w biurze podróży najczęściej pokrywa także koszt ubezpieczenia turystycznego. Decydując się na wybraną wycieczkę, powinniśmy zapytać organizatora wyjazdu, jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej, czyli w jakich sytuacjach możemy liczyć na świadczenie zakładu ubezpieczeń, na przykład czy ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia, transportu ubezpieczonego i osób bliskich w nagłych wypadkach, zniszczenia lub kradzieży rzeczy wchodzących w skład bagażu itd.

Trzeba pamiętać o tym, że umowa ubezpieczenia nakłada na ubezpieczonego szereg obowiązków. Od ich spełnienia ubezpieczyciel uzależnia wypłatę świadczenia. Możliwa jest zatem sytuacja, kiedy pewne zdarzenie, na przykład nagła choroba, objęte jest ochroną ubezpieczeniową, jednak nie otrzymamy z tego tytułu żadnego świadczenia, jeżeli nie zawiadomiliśmy o zdarzeniu w sposób i w terminie wskazanym w ogólnych warunkach.

Czytając OWU bezwzględnie powinniśmy zwrócić uwagę na postanowienia odnoszące się do franszyzy. Franszyza redukcyjna to kwota lub procent sumy ubezpieczenia, o jaką ubezpieczyciel obniży odszkodowanie, bez względu na wysokość szkody. Franszyza integralna zakłada, że ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wartość nie przekracza określonej kwoty lub procentu sumy ubezpieczenia.