Znak towarowy — czym jest, jak przebiega rejestracja, ile trwa oraz wiele innych informacji!

Na przedsiębiorców nieustannie czyhają sprawy do rozwiązania i decyzje do podjęcia. Przykładem jest kwestia znaku towarowego. Niektórzy chcą mieć prawo do wyłącznego posługiwania się nazwą własnej marki oraz logo. Jest to bardzo dobre podejście. W takiej sytuacji warto podjąć decyzję o zastrzeżeniu znaku towarowego przed konkurencją oraz nieuczciwymi praktykami. Sprawdź, czym jest znak towarowy, Urząd Patentowy RP oraz jak przebiega ten proces!

Mężczyzna wypełniający dokumenty związane z rejestracją znaku towarowego
Materiał partnera

Znak towarowy — czym jest?

Rozpoznawana od miesięcy czy lat marka na rynku, ze swoim logo, z sukcesem na koncie, to motor napędowy do dalszego rozwoju. Klienci ufają tym przedsiębiorcom, którzy posługują się znanym logo czy nazwą. Jednak dopóki nie zostaną one zastrzeżone, także inne osoby mogą się tym posługiwać. W celu zaniechania takich praktyk dochodzi najczęściej do zastrzegania znaków towarowych.

Czym więc jest znak towarowy sam w sobie? Może to być logo, nazwa firmy, ale również dźwięk, symbol, słowo, forma przestrzenna. I tutaj dochodzimy do najważniejszego pytania — jak zarejestrować znak towarowy?

Jak można zarejestrować znak towarowy?

Rejestracja znaku towarowego składa się z kilku ważnych etapów. Oto one:

  • zgłoszenie znaku towarowego do UPRP — rozpoczęcie procedury rejestracji wymaga złożenia poprawnie wypełnionego wniosku do UPRP (można to zrobić osobiście, ale również za pośrednictwem rzecznika patentowego).
  • okres badań — etap ten trwa zwykle od 2 do 4 miesięcy, a składa się na niego kilka istotnych działań. UP bada poprawność wypełnienia wniosku. Sprawdza też, czy nie istnieją bezwzględne przesłanki do tego, aby odmówić rejestracji oraz czy obowiązkowe opłaty zostały uiszczone. Jeśli jakiekolwiek błędy zostaną wykryte, Urząd wzywa do ich poprawienia. Kolejny krok to ujawnienie informacji o wpłynięciu zgłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego. W tym czasie sporządzona zostaje również informacja wstępna o możliwym istnieniu podobnych, a nawet identycznych znaków.
  • okres sprzeciwowy — publikacja informacji w BUP rozpoczyna okres sprzeciwowy, który trwa 3 miesiące. Brak sprzeciwu to znak dla urzędu, że etap rejestracji znaku może zostać rozpoczęty. Jeśli jednak wpłynie sprzeciw, rozpoczyna się postępowanie sprzeciwowe.
  • w przypadku otrzymania sprzeciwu do zgłoszenia — postępowanie sprzeciwowe — odbywa się, gdy osoba trzecia w ciągu okresu sprzeciwowego zgłosi sprzeciw. Później przeprowadzona zostaje ocena dopuszczalności sprzeciwu przez urząd. Sprawdzane są takie aspekty, jak termin wpłynięcia sprzeciwu, wskazanie konkretnego znaku towarowego oraz podstawa prawna do wniesienia sprzeciwu. W przypadku poważnych braków Urząd Patentowy może pozostawić sprawę bez rozpoznania. Po przejściu weryfikacji urząd informuje obie strony o możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, czyli cooling-off. Czas na podjęcie decyzji to 2 miesiące. Jeśli obydwie strony wyrażą zgodę, okres ten może zostać przedłużony do 6 miesięcy. Jeśli cooling-off nie zaowocował ugodą, rozpoczyna się postępowanie sporne, w którym to wnoszący sprzeciw ma okazję do podnoszenia nowych faktów i dowodów. Materiały zostają przesłane do zgłaszającego znak i ma on czas na przygotowanie odpowiedzi. Wymiana korespondencji kończy się wydaniem decyzji w sprawie sprzeciwu przez urząd.
  • rejestracja znaku towarowego — pozytywne zakończenie wszystkich powyższych etapów prowadzi do rejestracji znaku towarowego. Wydana zostaje decyzja o warunkowym przyznaniu ochrony, która udzielana jest czasowo, a dokładniej do momentu uregulowania wszelkich opłat. Brak płatności w określonym czasie sprawi, że ochrona wygaśnie. W sytuacji, kiedy zainteresowany uiści wszystkie opłaty, Urząd Patentowy dokonuje wpisu do rejestru oraz wydaje świadectwo ochronne.

Ile trwa zastrzeżenie znaku towarowego?

Sam proces rejestracji znaku towarowego nie jest zbyt długi. Zajmuje on ok. 6-8 miesięcy. Dlaczego tyle trwa? Zdeterminowane jest to stopniem skomplikowania znaku, liczbą aktualnych zgłoszeń do rozpatrzenia, obszernością wykazu towarów i usług czy dyspozycyjnością eksperta urzędu patentowego. Na wydłużenie procesu mogą wpłynąć błędy w dokumentacji, sprzeciw do zgłoszenia lub dyspozycyjność eksperta.

Ile czasu jest ważne zastrzeżenie? Zazwyczaj znaki towarowe objęte są ochroną na 10 lat. Po upłynięciu tego czasu można postarać się o przedłużenie ochrony, oczywiście po uiszczeniu stosownej opłaty.

Czym jest Urząd Patentowy RP?

W Polsce najważniejszą instytucją, w której można dokonać rejestracji znaków towarowych, jest UPRP, czyli Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Podanie o rejestrację znaku można złożyć w biurze zlokalizowanym w Warszawie, jak i wysłać elektronicznie bądź pocztą. Sam Urząd Patentowy o większości spraw informuje przy pomocy tradycyjnego listu lub za pomocą wiadomości mailowych na PUEUP (Platformie Usługi Elektronicznych Urzędu Patentowego), jeśli zgłoszenie zostało wysłane drogą elektroniczną.

Biorąc pod uwagę, jak działa Urząd Patentowy, maksymalny czas oczekiwania na zarejestrowanie znaku towarowego to 8 miesięcy (jeśli nastąpi sprzeciw, czas ten z pewnością się wydłuży). Po zastrzeżeniu znaku i tuż przed upływem 10 lat Urząd Patentowy przypomni przedsiębiorcy, że może okres ochrony przedłużyć.

Innym urzędem, w którym może zostać zarejestrowany znak, jest EUIPO, czyli Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Kto może zarejestrować znak towarowy?

W Polsce znak może zostać zarejestrowany przez:

  • osobę fizyczną — prawa do marki mogą zostać zabezpieczone jeszcze przed założeniem firmy, jest to bardzo komfortowa sytuacja. Bez obaw można zabezpieczyć nazwę marki lub logo.
  • jednoosobową działalność gospodarczą,
  • spółki prawa handlowego,
  • stowarzyszenia,
  • Fundację — jeśli fundacja ma opracowane własne logo, z którym darczyńcy oraz beneficjenci się realnie identyfikują, może postarać się o zastrzeżenie zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej.

Czy możliwa jest rejestracja znaku towarowego na kilka osób?

Obowiązujące w naszym kraju przepisy w żaden sposób nie wykluczają, iż właścicielem jednego znaku towarowego może być kilka osób. Jeśli przedsiębiorcy zgłosili się wspólnie, wspólnie mogą otrzymać prawo ochronne. W takiej sytuacji rejestracja może być nieco droższa, ponieważ część opłat należy uiścić osobno.

Co istotne, zarejestrowanie znaku na co najmniej dwie osoby wymaga stworzenia specjalnego regulaminu, w którym zostaną zawarte zasady wykorzystywania znaku. Brak regulaminu znaku może skutkować nawet umorzeniem postępowania.

Artykuł sponsorowany

Komentarze

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany!

Zaloguj się